<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี กรมอุตุนิยมวิทยา
มิลลิเมตร
2. ปริมาณน้ำท่า กรมชลประทาน
ล้านลูกบาศก์เมตร
3. ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บรวม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ล้านลูกบาศก์เมตร
4. ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลาง ล้านลูกบาศก์เมตร
5. ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดใหญ่ ล้านลูกบาศก์เมตร
6. ปริมาณน้ำบาดาลที่นำมาใช้ได้ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
7. ปริมาณการใช้น้ำบาดาลแต่ละปี ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
8. ปริมาณน้ำบาดาลคงเหลือ ล้านลูกบาศ์กเมตรต่อปี